پشتیبانی انلاین

یافتن محصولات و سرویس ها


Ded Server (-44 موجود است)
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
RAM: 32 GB DDR4
Hard Drive:2 x 500 GB SSD
1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1 Gbit/s
100GB Backup Space
تعداد موجود بدون هزینه (راه اندازی)ستاپ: 0عدد

160,000T ماهانه + 520,000T هزینه تنظیم